Obwieszczenie o wydaniu opinii uzgadniającej projekt decyzji celu publicznego na rozbudowę zaplecza socjalno-sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 30.03.2017 r.
INW.6733.2.2017
           
 
 
 
Obwieszczenie    
            
            
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016, poz. 778 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016, poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o:  


  1.  wydanej opinii sanitarnej z dnia 22.03.2017 r. sygnatura N.NZ-42-11-05/17 (wpływ 27.03.2017 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uzgadniającej projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zaplecza socjalno-sportowego przy Zespole Szkół Oświatowych w Lubieniu Kujawskim o budynek gospodarczy na działce nr ewid. 363/10 obręb Lubień Kujawski, gmina Lubień Kujawski; 
  2.  zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji. 
       Z treścią opinii strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
        Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   
       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski oraz Kaliska 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (30 marca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (30 marca 2017, 13:54:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222