Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-rozbudowa zaplecza socjalno- sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim

INW.6733.2.2017                                                              Lubień Kujawski dn. 02.03.2017 r. 
  
  
  
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
  
  
    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.02.2017 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 29 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalno - sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim o budynek gospodarczy na terenie działki nr ewid. 363/10 obręb Lubień Kujawski, gmina Lubień Kujawski”. 
        W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (2 marca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (3 marca 2017, 13:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233