Zarządzenie 06/07

Zarządzenie Nr 6/2007
 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 12 marca 2007 r.
 
 
w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Lubień
                   Kujawski za 2006 r.
 
              Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 24, poz. 2104) art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłoszeniu aktów normatywnych     i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2000, Nr 62 poz. 718)
 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Realizację uchwały Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia     22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Lubień Kujawski na 2006 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r. zrealizowane w niżej podanych wielkościach:
 
I Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
 
1. Dochody budżetowe            plan - 15.846.947 zł                wykonanie -  18.262.698,22 zł
2. Wydatki budżetowe plan - 16.846.947 zł                wykonanie -  16.345.950,63 zł
     w tym wydatki mająt.          plan -  3.645.931 zł                 wykonanie -    3.559.887,89 zł
3. Deficyt budżetowy               plan -  1.000.000 zł                 wykonanie -    1.916.747,59 zł
4. Nadwyżka budżetowa        plan -          -                            wykonanie -            -
 
II Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:
 
1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami
 
Dotacje:                                  plan  -  4.149.478 zł             wykonanie - 4.117.501,77 zł
Wydatki:                                 plan  -  4.149.478 zł             wykonanie - 4.117.501,77 zł
 
2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązania problemów alkoholowych:
 
Przychody                               plan - 71.000 zł                    wykonanie - 71.031,23 zł         
Wydatki                                  plan - 71.000 zł                    wykonanie – 69.428,69 zł
 
3. Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 
Przychody                                   39.490,51 zł
Wydatki                                        6.471,60 zł
 
4. Przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
 
Przychody                               1.455.780,38 zł
Wydatki                                    877.105,00 zł
 
§ 2
 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
 
 
 
 
 
§ 3
Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (14 marca 2007)
Opublikował: Marek Tyczyński (14 marca 2007, 20:34:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 957