Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 do głębokości 50 m, o wydajności Q = 20,0 m3/h, na działce nr 23/1, Gagowy Nowe”

Lubień Kujawski, dnia 22.12.2016 r. 
INW.6220.5.14.2016
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam, że w dniu 22.12.2016 roku z wniosku, Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, została wydana decyzja znak INW.6220.5.13.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 do głębokości 50 m, o wydajności Q = 20,0 m3/h, na działce ewidencyjnej numer 23/1, obręb Gagowy Nowe 0013”. 
  Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gagowy Nowe.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (22 grudnia 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (23 grudnia 2016, 08:12:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240