Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt:"Wykonanie otworu studziennego nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, na ujęciu wód podziemnych w m. Kaliska"

Lubień Kujawski, dnia 22.12.2016 r. 
INW.6220.14.10.2016
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam, że w dniu 22.12.2016 roku z wniosku, Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, została wydana decyzja znak INW.6220.14.9.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu otworu studziennego nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Kaliska  gm. Lubień Kujawski” 
 Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (23 grudnia 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (23 grudnia 2016, 08:06:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234