Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Czaple

Lubień Kujawski, dnia 03.11.2016 r. 
INW.6220.4.11.2016
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam, że w dniu 03.11.2016 roku z wniosku, Pana Zenona Wilińskiego została wydana decyzja  znak INW.6220.4.10.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 58/1 i 58/2 w miejscowości Nowe Czaple, gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowe Czaple. 
 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (3 listopada 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (3 listopada 2016, 14:43:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270