Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pzredsięwzięcia: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim na terenie działki nr 400/1 i 400/7 obręb Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski, 21.10.2016 r. 
INW.6220.7.11.2016
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam, że w dniu 21.10.2016 roku z wniosku, Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, została wydana decyzja  znak INW.6220.7.10.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim na terenie działki oznaczonej geodezyjnie numerem 400/1 i 400/7 obręb Lubień Kujawski, gmina Lubień Kujawski. Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 
w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 
 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (21 października 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (21 października 2016, 14:21:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253