Obwieszczenie O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski,  lipca 18.10.2016 r. 
INW.6220.12.8.2016
  
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2016 roku z wniosku, Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, została wydana decyzja  znak INW.6220.12.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego skomunikowaniu terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski. Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 
87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty, Walentowo, Kamienna, Kaliska.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (18 października 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (20 października 2016, 13:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375