Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo dz. 71, 72, 73/3, 74, 77.

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 26.09.2016 r. 
INW.6733.6.2016                 
                                                                           
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23),
 
zawiadamiam 

 
o wydaniu w dniu 26.09.2016 r. decyzji znak INW.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Pani Violetty Korpal, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wiktorowo na działkach ewidencyjnych nr 77, 74, 71, 72, 73/3, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Wiktorowo. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (26 września 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (28 września 2016, 09:18:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288