Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie otworu studziennego Nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody...

Lubień Kujawski dnia 23.07.2016 r. 
INW.6220.14.1.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 23.09.2016 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 - Lubień Kujawski , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonanie otworu studziennego Nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Kaliska gm. Lubień Kujawski
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wilińsk

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (23 września 2016)
Opublikował: Jakub Tomczak (23 września 2016, 15:22:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238