Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Lubień Kujawski na: przebudowę dróg gminnych 191423C, 191482 C, 191483C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród, Wąwał gmina Lubień Kujawski.

Lubień Kujawski,  lipca 07.09.2016 r. 
INW.6220.9.2016
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) zawiadamiam, że w dniu 31.08.2016 roku z wniosku, Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, została wydana decyzja  znak INW.6220.9.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych 191423C, 191482 C, 191483C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród, Wąwał gmina Lubień Kujawski. Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie
dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy
ogłoszeń w miejscowości Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród, Wąwał.   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (8 września 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (8 września 2016, 08:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277