Zarządzenie 3/2007


Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i sportu w 2007 roku przez organizacje pożytku publicznego.
Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr. XVIII/98/2004
Z dnia 3 września 2004 r w sprawie określenia trybu w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
OGŁASZAM
1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadania miasta w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej / załącznik nr 1 (15kB) rtf /;
2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 28 lutego 2007 r
3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznych
i na tablicy ogłoszeń. Treść informacji stanowi załącznik nr 2 (20kB) plik
do niniejszego zarządzenia.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.01.2007.

                                                                    mgr inż. Paweł Wiktorski
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: H.Lubasińska (26 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Szymańska (26 stycznia 2007, 13:01:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164