Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 07.09.2016 r. 
INW.6220.12.2.2016
  
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
  
            Na podstawie art. 73 ust 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) 
  
zawiadamiam 

o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 06.09.2016 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ‘’Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski’’. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty wywieszenie i udostępnienia zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska
Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu.
            Liczba stron postępowania  niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Narty, Rutkowice, Kaliska. 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (7 września 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (7 września 2016, 15:21:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241