Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski.

  Lubień Kujawski dnia 07.09.2016 r.
INW.6220.12.1.2016     
Zawiadomienie              


Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam, że w dniu 06.09.2016 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 - Lubień Kujawski , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na skomunikowaniu terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski. 
Niniejsząinformację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji
tj. na tablicachogłoszeń w miejscowościach Narty, Rutkowice, Kaliska.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (7 września 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (7 września 2016, 15:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276