Obwieszczenie o wydaniu postanowienia uzgadaniającego realizację inwestycji i o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji celu publicznego - budowa sieci wodociagowej w m. Wiktorowo.

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 01.09.2016 r.
INW.6733.6.2016
        
 
Obwieszczenie 
  
           
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2016, poz. 778) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23), zawiadamiam o:
  • wydanym postanowieniu z dnia 18.08.2016 r. sygnatura TEK 7323/BTW/0890/2016 (wpływ 25.08.2016 r.) Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 71, 72, 73/3, 74, 77 obręb ewidencyjny Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski; 
  • zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji. 
  
    Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016, poz. 778) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
w Wydziale Inwestycji  przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
     Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Wiktorowo. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (1 września 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (2 września 2016, 14:17:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259