Zarządzenie 2/2007

BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim na czas wojny.


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 maja 2006 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich
zarządza się co następuje :

§ 1
Ustala się strukturę regulaminu organizacyjnego Urzędu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
- urzędzie - należy przez to rozumieć- Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim,
- burmistrzu - należy przez to rozumieć- Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- z-cy Burmistrza - należy przez to rozumieć- Zastępcę Burmistrza Lubienia Kujawskiego,
- stanach nadzwyczajnych - należy przez to rozumieć- stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej wprowadzony na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające,
- zadaniach operacyjnych - należy przez to rozumieć- zadania obronne przewidziane do realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przekazane przez Wojewodę do organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich w zakresie ich dotyczącym.


§ 3
1. Inspektor ds. obronnych i p.poż we współdziałaniu z kierownikami referatów opracuje do dnia 25 stycznia 2007 roku regulamin organizacyjny urzędu na czas wojny stosownie do kompetencji wynikających z obowiązujących przepisów prawnych wydanych na czas stanów nadzwyczajnych, zadań wynikających z zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, a także zadań operacyjnych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.
2. Regulamin organizacyjny Urzędu na czas wojny wprowadza się w życie na podstawie odrębnej decyzji Wojewody w ramach realizacji zadań operacyjnych.
3. Regulamin o którym mowa w § 3 ust.1 należy uzgodnić4. z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 30 stycznia 2007 roku.


§ 4
Regulamin organizacyjny na czas wojny, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, należy opracować i przechowywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 z 2005 roku, poz. 1731) oraz innymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie.


§ 5
Traci moc zarządzenie Nr 1/94 Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”.


§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Cybulska Jadwiga (16 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Szymańska (25 stycznia 2007, 12:27:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3062