Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa oczyszczalni z kanalizacją sanitarną w m. Kłóbka

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 12.08.2016 r. 
INW.6733.3.2016                 
                                                                           
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23), 
  
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 11.08.2016 r. decyzji znak INW.6733.3.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
         Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Kłóbka. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (12 sierpnia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 sierpnia 2016, 08:21:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303