Zawidomienie o wpłynięciu wniosku, Pana Zenona Wilińskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowe Czaple.

Lubień Kujawski dnia 09.08.2016 r.
INW.6220.4.1.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 29.03.2016 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek, Pana Zenona Wilińskiego zamieszkałego w miejscowości Czaple Nowe 28, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni rozrodu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 58/1 i 58/2 w miejscowości Nowe Czaple, gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowe Czaple.
  
 
   Burmistrz
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (9 sierpnia 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (11 sierpnia 2016, 08:24:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254