Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -budowa stacji paliw Statoil w Miejscu Obsługi Podróżnych kat. III (MOP) Lubień Południe zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A1, we wsi Szewo Grabina.

Lubień Kujawski,  lipca 10.08.2016 r.
INW.6220.3.2016
 
Obwieszczenie 
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) zawiadamiam, że w dniu 1 lutego 2016 roku z wniosku uzupełnionego w dniu 18 lutego 2016 roku - firma Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o. o. z/s ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, po zmianie nazwy firmy od dnia 1 kwietnia 2016 roku jako Circle K Polska Sp. z o. o., reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Krzysztofowicz "KWDRAT Architektoniczne Studio Projektowe z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1c, została wydana decyzja  znak INW.6220.3.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw Statoil wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Miejscu Obsługi Podróżnych kat. III (MOP) Lubień Południe zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A1, na działkach nr 7/5, 220, 8 we wsi Szewo Grabina gmina Lubień Kujawski. 
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szewo, Grabina.

     Burmistrz            
  Marek Wiliński 


 

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (10 sierpnia 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (11 sierpnia 2016, 08:08:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441