Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w m. Wiktorowo

INW.6733.6.2016                                                                   Lubień Kujawski dn. 04.08.2016 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
              o wszczęciu postępowania 
 
 
        Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016, poz. 778) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.06.2016 r. uzupełniony w dniu 21.07.2016 r. złożony przez Panią Violettę Korpal zamieszkałą w miejscowości Kępka Szlachecka 2, 87-820 Kowal zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 71, 72, 73/3, 74, 77 obręb ewidencyjny Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski”. 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wiktorowo. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  
  
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (4 sierpnia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (4 sierpnia 2016, 13:32:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228