Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -budowa linii energetycznej w m. Narty na dz. nr ewid. 64/6 i 64/7

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 15.07.2016 r. 
INW.6733.5.2016                 
                                                                           

Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23),
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 15.07.2016 r. decyzji znak INW.6733.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej, na którą składa się budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN, linii kablowej SN/nN oraz niezbędnej infrastruktury energetycznej towarzyszącej elektrowni wiatrowej, na działce nr ewid. 64/6 i 64/7 w miejscowości Narty obręb ewidencyjny Narty, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
            Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.). 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Narty. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (15 lipca 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 lipca 2016, 15:17:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238