Zawiadomienie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na działce ewidencyjnej numer 23/1 Gagowy Nowe.

Lubień Kujawski dnia 20.07.2016 r.
INW.6220.5.2.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
  
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 05.07.2016 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek, uzupełniony  w dniu 18.07.2016 r. Państwa Marii i Pawła Szkopińskich zam. Bilno 23, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 do głębokości 50 m, o wydajności Q = 20 m3/h, na działce ewidencyjej numer 23/1 obręb Gagowy Nowe 0013. 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gagowy Nowe.

Burmistrz Miasta Lubień Kujawski
 Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (21 lipca 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (21 lipca 2016, 14:41:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251