Zawiadomienie o wpływie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej-modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim

   Lubień Kujawski dnia 20.07.2016 r.
INW.6220.7.1.2016
 
Zawiadomienie 

 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam, że w dniu 14.07.2016 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 - Lubień Kujawski , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim na terenie działki oznaczonej geodezyjnie numerem 400/1 i 400/7 obręb Lubień Kujawski, gmina Lubień Kujawski. Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego   
  Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (21 lipca 2016)
Opublikował: Joanna Czarniak (21 lipca 2016, 14:33:38)

Ostatnia zmiana: Joanna Czarniak (21 lipca 2016, 14:47:56)
Zmieniono: Uzupełnienie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 278