Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski”.

Lubień Kujawski dn. 04.07.2016 r.

INW.6733.3.2016


Obwieszczenie


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2016, poz. 778) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23), zawiadamiam


  1. o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- postanowienie z dnia 09.06.2016 r. (wpływ 13.06.2016 r.) sygnatura TEK 7323/BTW/0591/2016;

  • Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń- postanowienie z dnia 13.06.2016 r. znak PZD.TO.456.69.2016

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski”.

  1. zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji.


Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Kłóbka.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego

Marek Wiliński


metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (4 lipca 2016)
Opublikował: Jakub Tomczak (4 lipca 2016, 15:04:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270