Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminy wydania decyzji celu publicznego-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kłóbce

Lubień Kujawski dn. 14.06.2016 r. 
INW.6733.3.2016
 
 
 
Obwieszczenie 
 
Na podstawie art. 49, art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) 
 
                                                        zawiadamiam
 
      osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, że z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu przedmiotowej decyzji a także zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, nie jest możliwe jej załatwienie w 30 dniowym terminie. 
       Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do 14 lipca 2016 r. 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka. 
    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego  ogłoszenia.                    
    
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (14 czerwca 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (15 czerwca 2016, 13:25:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249