Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa sieci energetycznej w m. Narty na dz. 64/6 i 64/7

Lubień Kujawski dnia 23.05.2016 r. 
INW.6733.5.2016
 
  
Obwieszczenie  
    o wszczęciu postępowania  
 
 
     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.05.2016 r. Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą przy w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej do elektrowni wiatrowej ,na którą składa się budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN, linii kablowej SN i nN oraz niezbędnej infrastruktury energetycznej towarzyszącej elektrowni wiatrowej na działkach nr ewid. 64/6 i 64/7 w miejscowości Narty,  obręb geodezyjny Narty, gm. Lubień Kujawski.   
       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18.  
        Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Narty.  
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (23 maja 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 maja 2016, 11:26:40)

Ostatnia zmiana: Ewa Kaczmarek (22 czerwca 2016, 12:26:25)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295