Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej w m. Kamienna na dz. nr 136 i 225 obręb Gliznowo

  
                                                        Lubień Kujawski dn. 17.05.2016 r. 
INW.6733.1.2016                 
                                                                           
Obwieszczenie 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23), 
  
zawiadamiam 
  
o wydaniu w dniu 12.05.2016 r. decyzji znak INW.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN, linii kablowej nN/SN oraz niezbędnej infrastruktury energetycznej towarzyszącej elektrowni wiatrowej, na działce nr ewid. 136 i 225 w miejscowości Kamienna obręb ewidencyjny Gliznowo, gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
        Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.). 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Kamienna. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  
  
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (17 maja 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 maja 2016, 09:43:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287