Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa linii elektroenergetycznej w m Bilno na dz. 183/1, 227, 192, 228

 
                                                        Lubień Kujawski dn. 27.04.2016 r. 
INW.6733.2.2016                 
                                                                           

Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) 
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 22.04.2016 r. decyzji znak INW.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej podziemnej w obrębie Bilno na działkach nr ewid. 183/1, 227, 192, 228 gmina Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
      Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.). 
       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Bilno. 
       Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia 
  
  
  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 kwietnia 2016, 11:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256