Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających decyjzję celu publicznego oraz o zebranych dowodach-budowa linii energetycznej w m. Kamienna

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 18.04.2016 r. 
INW.6733.1.2016 
         
  
Obwieszczenie 
  
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23), zawiadamiam 
  
1.      o wydanych postanowieniach przez: 
  •  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku- postanowienie z dnia 08.04.2016 r. (wpływ 12.04.2016 r.) sygnatura TEK 7323/BTW/0313/2016; 
  • Starostę Włocławskiego - postanowienie z dnia 11.04.2016 (wpływ 15.04.2016 r.) sygnatura GGN.6123.239.2016 
–    uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na którą składa się budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej rozdzielni SN, kontenerowej stacji transformatorowej nN, linii kablowej nN/SN oraz niezbędnej infrastruktury energetycznej towarzyszącej elektrowni wiatrowej, na działce nr ewid. 136 i 225
w miejscowości Kamienna obręb ewidencyjny Gliznowo, gmina Lubień Kujawski. 
  
2.      zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem przedmiotowej decyzji. 
  
            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015, poz. 199 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji  przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Kamienna. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (18 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (20 kwietnia 2016, 15:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308