Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

INW.6733.3.2016                                                                   Lubień Kujawski dn. 18.04.2016 r.
 
 
 
  
Obwieszczenie 
  o wszczęciu postępowania 
 
 
    Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.04.2016 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gm. Lubień Kujawski. 
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
      Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka. 
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (18 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (19 kwietnia 2016, 15:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255