Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 29.03.2016 r.
 
INW.6220.14.2015
 
  
Obwieszczenie    
 
          Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23)  zawiadamiam, że w dniu 29.03.2016 r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu z Urzędu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 07.12.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych
nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice, gm. Lubień Kujawski. 
       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim
w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w Wydziale Inwestycji, I piętro, pokój 18,  w godzinach pracy Urzędu. 
           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 marca 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (31 marca 2016, 07:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331