Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii elektroenergetycznej kablowej w m. Bilno na dz. 183/1, 192, 227, 228

INW.6733.2.2016Obwieszczenie    


Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr ewid. 183/1, 192, 227, 228 w obrębie Bilno, gm. Lubień Kujawski,, z wniosku Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski.            
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18.             
 Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (25 marca 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (29 marca 2016, 09:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312