Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa linii energetycznej w m. Kamienna

INW.6733.1.2016                                                                 Lubień Kujawski dn. 04.03.2016 r. Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania


        Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek dnia 24.02.2016 r. Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej do elektrowni wiatrowej, na którą składa się linia napowietrzno – kablowa SN, kontenerowa rozdzielania SN, kontenerowa stacja transformatorowa nn, linia kablowa nn oraz niezbędna infrastruktura energetyczna towarzysząca elektrowni wiatrowej na działkach nr ewid. 136, 225 w miejscowości Kamienna, obręb Gliznowo, gm. Lubień Kujawski.  
        W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18.
        Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji –na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamienna.
        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (4 marca 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (4 marca 2016, 14:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362