Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa linii energetycznej, kablowej SN 15 kV w m. Bilno na dz. nr ewid. 183/1, 227, 192 I 228

INW.6733.2.2015                                                                  Lubień Kujawski dn. 02.03.2015 r.
 
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
     Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25.02.2016 r. Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr ewid. 183/1, 192, 227, 228 obręb Bilno, gm. Lubień Kujawski.  
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18. 
         Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji –na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bilno. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (2 marca 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (3 marca 2016, 13:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295