Zarządzenie nr 36/2006
Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 17 listopada 2006 roku

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zm.) i § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, póz. 850), w związku z § 2 Zarządzenia Nr 34/06 Starosty Włocławskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Włocławskiego zarządza się co następuje:

§1.1.Zarządzenie określa zasady tworzenia i funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski , zwanego dalej „SWO", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. SWO tworzy się w celu:

1) uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludności, mieniu oraz środowisku;

2) ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń dla ludności;

3) ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych i samorządowych;

4) szybkiego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach istniejących lub mających zaistnieć;

5) częściowego lub całkowitego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania.

§ 2. SWO należy zorganizować na administrowanym terenie w oparciu o Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku. Zasady funkcjonowania SWO na szczeblu Gminy należy przedłożyć do zatwierdzenia przez Starostę Włocławskiego - Szefa OC Powiatu za co odpowiedzialnym czynię inspektora ds. obronnych i p.poż w Urzędzie Miejskim.

§ 3. SWO współdziała ze służbami, strażami i jednostkami na terenie Miasta i Gminy których, statutowa działalność związana jest z zapobieganiem, ochroną lub likwidacją zagrożeń dla ludności oraz koordynuje ich działania w okresie wystąpienia tych zagrożeń.

§ 4. Współdziałanie, o którym mowa w § 3, polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej statutowej działalności, a mających związek z występowaniem zagrożeń, ich wykrywaniem oraz alarmowaniem i ostrzeganiem ludności.

 
 
2

§ 5. Zastępca Burmistrza Lubienia Kujawskiego zobowiązany jest do:

1) przekazania zarządzenia jednostkom o których mowa w § 3 niniejszego zarządzenia;

2) sprawowania nadzoru nad wykonaniem niniejszego zarządzenia.

§ 6. Gotowość do działania całości sił i środków SWO ustala się na 30 listopada 2006 roku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2006 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/06
Burmistrza - Szefa OC MiG Lubień Kuj.
z dnia 17 listopada 2006r.

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH NA TERENIE
MIASTA I GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI
§ 1. Jednostki organizacyjne SWO, o których mowa w § 3 realizują zadania poprzez;

wykrywanie zagrożeń oraz określenie ich skali;

2) zbieranie i opracowywanie informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach dla ludzi, mienia i środowiska naturalnego;

3) określenie skali i skutków nadzwyczajnych zagrożeń mogących wystąpić na terenie miasta i gminy;

4) przekazywanie sygnałów i komunikatów alarmowych dla zagrożonej ludności oraz powiadamianie sił ratowniczych;

5) niezwłoczne przekazywanie informacji o wystąpieniu zagrożeń do punktu kontaktowego miasta i gminy i dla właściwych jednostek organizacyjnych celem przyjęcia informacji i podjęcia działań;

6) wymiana informacji o zagrożeniach z sąsiadującymi jednostkami samorządowymi;

7) sporządzanie prognoz i analiz zagrożeń na najbliższy okres czasu.

§ 2. Do przekazywania informacji do punktu kontaktowego / do chwili utworzenia Gminnego Centrum Reagowania / o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie gminy i w trybie ustalonym w dalszej części niniejszego zarządzenia, zobowiązuje się:

1) Sołtysów;
2) Prezesów jednostek OSP;
3) Leśniczych Leśnictw z terenu gminy;
4) Lekarza Weterynarii wLubieniu Kujawskim;
5) Kierownika SPZOZ w Lubieniu Kujawskim;
6) Kierownika Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim.

§ 3.1. Burmistrz jako Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy uprawniony jest do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na obszarze całej gminy;

2. Do ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta i gminy służą:
1) syreny alarmowe elektryczne i ręczne usytuowane w jednostkach OSP;

§ 4.1. Do przekazywania informacji w ramach SWO wykorzystuje się:

dostępne środki łączności przewodowej;
łączność radiotelefoniczną Burmistrza ;
łączność radiotelefoniczną jednostek OSP.

2

2. W ramach SWO będą przekazywane informacje do punktu kontaktowego za pośrednictwem jednostek wymienionych w § 3 pkt. 1-6,w ramach wykonywanych zadań i posiadanych kompetencji zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik Nr l do SWO.

3. Informacje o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić na terenie miasta i gminy powinny ponadto zawierać ich szczegółowy opis, a w szczególności:

1) miejsce i czas zdarzenia zagrożenia);
2) charakter i zasięg zdarzenia ( zagrożenia);
3) przyczyny lub inne okoliczności powstania zdarzenia (zagrożenia);
4) skutki lub prognozę skutków zdarzenia (zagrożenia);
5) dane personalne osoby przekazującej informację z uwzględnieniem dodatkowo nazwy służby lub instytucji, którą reprezentuje oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia na terenie miasta i gminy zagrożeń dla ludzi mienia i środowiska załącznik nr 2 do SWO.

5.Adresy i telefony osób funkcyjnych załącznik nr 3 do SWO.

6. Zestawienie i numery telefonów jednostek SWO na terenie gminy załącznik nr 4 do SWO

§ 5.1. Do przekazywania informacji w ramach SWO do Powiatowego Centrum Zarządzania kryzysowego we Włocławku o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta i gminy zobowiązany jest punkt kontaktowy / do chwili utworzenia GCR / na zasadach i w trybie ustalonym w dalszej części niniejszego zarządzenia.
.
2. Formę i zakres przekazywanych informacji przez Urząd Miejski do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku określa załącznik Nr 5 do SWO.

Treść i układ graficzny przekazywanych informacji określony jest w załączniku Nr 6 do SWO.

4. Informacje o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych sytuacjach kryzysowych ponadto powinny zawierać ich szczegółowy opis, a w szczególności:

miejsce i czas zdarzenia (zagrożenia);

2) charakter i zasięg zdarzenia ( zagrożenia);

3) przyczyny lub inne okoliczności powstania zdarzenia (zagrożenia);

4) skutki lub prognozę skutków zdarzenia (zagrożenia);

5) użyte siły i środki oraz inne informacje o podejmowanych działaniach;

6) wnioski oraz ewentualne prośby w zakresie wsparcia działań przez Starostę;

3

7) dane personalne osoby przekazującej informację z uwzględnieniem dodatkowo nazwy służby lub instytucji, którą reprezentuje oraz numer telefonu kontaktowego.

5. W przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu występowania zagrożenia mogą zostać wprowadzone inne szczegółowe standardy przekazywania informacji podawane za pośrednictwem służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

6. Informacje Urząd Miejski przekazuje do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku w trybie:

codziennym do godz. 830, każdego dnia ( informacja dobowa za okres od godz. 6°° dnia poprzedniego, do godz. 6°° dnia następnego)drogą email na adres : kmspwlocl@poczta.onel.pl. lub faksem 054 236 29 41;

2) doraźnym telefonicznie natychmiast po zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia), tel. 0-54 232 08 00, 054 232 08 01 lub 998 potwierdzoną faksem 054 236 29 41 w czasie możliwie najkrótszym po zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia);

3) okresowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami( dotyczącymi np. zagrożeń powodziowych), ustalonymi doraźnie w przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu występowania zagrożenia oraz analiz miesięcznych;

4) na żądanie służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku lub Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Cybulska Jadwiga (17 listopada 2006)
Opublikował: Magdalena Szymańska (15 grudnia 2006, 14:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204