Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

                                                                       Lubień Kujawski dnia, 02.03.2016r.
INW.6220.5.2014
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
 
              Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.03.2016 r. z wniosku Gminy Lubień Kujawski z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacja sanitarna w miejscowości Kłóbka, gm. Lubień Kujawski. 
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji -na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (2 marca 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (2 marca 2016, 14:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296