Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa- budowa elektrowni wiatrowej w m. Narty

Lubień Kujawski dnia 24.02.2016 r.
INW.6220.8.2015
                                              
 
 
Zawiadomienie
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego,
 
podaję do publicznej wiadomości, 
  
            informację o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działanie (linia SN 15 KV, stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowym) zlokalizowanej na działce nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski, z uwagi na złożone w dniu 10.02.2016 r. wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Zawiadamiam, że wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 21.10.2015 r. firmy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, w przedmiocie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. 
        Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 6 b rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia 9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) planowane przedsięwzięcie zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
       Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. 
Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz złożonymi do niego wyjaśnieniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz. 7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu. 
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 25.02.2016 r. do 16.03.2016 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). 
         Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. 
        Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).  Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia
w miejscowości Narty a także na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (24 lutego 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 lutego 2016, 13:37:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300