Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -budowa linii kablowej w m. Bilno i Gagowy.

      
                                                        Lubień Kujawski dn. 16.02.2016 r.
INW.6733.5.2015                 
                                                                           
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.)
 

zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 12.02.2016 r. decyzji znak INW.6733.5.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN 15 kV kablowej podziemnej w obrębie Bilno na działkach nr ewid. 183/1, 227, 185/1, 229/2, w obrębie Gagowy Wieś na działkach nr ewid. 2, 4 oraz w obrębie Gagowy Nowe na działkach nr ewid 108, 111 gmina Lubień Kujawski.      
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
       Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 5 ustawy pizp.). 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Gagowy i Bilno. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (16 lutego 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 lutego 2016, 09:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360