Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski dnia 22.02.2016 r
INW.6220.3.2016
 
 
 
 
Zawiadomienie 
  
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 01.02.2016 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek firmy STATOIL FUEL &RETAIL POLSKA SP.ZO.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 86, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Monikę Krzysztofowicz ASP KWADRAT, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw Statoil wraz z infrastrukturą  towarzyszącą w Miejscu Obsługi Podróżnych kat. III (MOP) Lubień, zlokalizowanego po prawej stronie autostrady A1 na działkach 7/5, 220, 8 we wsi Szewo - Grabina ", gmina Lubień Kujawski 
      Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szewo. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (22 lutego 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 lutego 2016, 09:19:06)

Ostatnia zmiana: Ewa Kaczmarek (22 lutego 2016, 09:43:52)
Zmieniono: Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395