Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dnia 09.02.2016 r. 
INW.6220.5.2014
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), 
 
zawiadamiam 
 
        o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski.", z wniosku z dnia 09.10.2014 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski. 
         Zgodnie z art. 10 § 1 strona może w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. 
            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267 z późn. zm.) – strony zawiadamia się  przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji w miejscowości Kłóbka. 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 lutego 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 lutego 2016, 08:31:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273