Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego-budowa linii kablowej elektroenergetycznej w m Bilno, Gagowy Wieś i Gagowy Nowe

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 15.01.2016 r. 
INW.6733.5.2015               
                  
 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.),
 
zawiadamiam 

               o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wniosku z dnia 09.12.2015 r. Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski,, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr ewid. 183/1, 227, 185/1, 229/2 obręb Bilno, nr ewid. 2, 4 obręb Gagowy Wieś,  nr ewid. 108. 111, obręb geodezyjny Gagowy Nowe, gm. Lubień Kujawski.  
        W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
      Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty. 
           Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie                 w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przed siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Bilno i Gagowy. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (19 stycznia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (19 stycznia 2016, 10:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319