Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa (procedura ponowna)- kanalizacja sanitarna w m . Kłóbka

Lubień Kujawski dnia 15.01.2016 r.
INW.6220.5.2014
                                              
 
Zawiadomienie 
  
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U.  z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego, 
  
podaję do publicznej wiadomości, 
 
informację o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski.", z uwagi na złożone w dniu 30.12.2015 r. wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Zawiadamiam, że wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 09.10.2014 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. 
        Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
       Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. 
Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na  środowisko oraz złożonymi do niego wyjaśnieniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu. 
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 18.01.2016 r. do 08.02.2016 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). 
        Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. 
       Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).  Informacje powyższe zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Kłóbka a także na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 stycznia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (18 stycznia 2016, 08:42:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292