Obwieszczenie o wskazaniu nowego terminu wydania decyzji-budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Kłóbka

Lubień Kujawski dn. 04.01.2016 r.
INW.6220.5.2014
 
 
 
Obwieszczenie 
 
 
Na podstawie art. 36 § 2 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) ze względu na szczególnie skomplikowaną sprawę uwzględniając przepis art. 35 § 5 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.), 
  
zawiadamiam 

            osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski", że z uwagi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do złożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tego zadania, wydanie decyzji w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 02.02.2016 r. 
            W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.),oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (4 stycznia 2016)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (4 stycznia 2016, 14:46:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304