Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi na działce nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 29.12.2015 r. 

INW.6220.16.2015 


 Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)

Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
 podaje do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu postępowanie na wniosek z dnia 21.10.2015 r. Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski z siedzibą w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działanie (linia SN 15 KV, stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowym) zlokalizowanej na działce nr 64/6 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski. 
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku a także raportem o oddziaływaniu na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym pokój nr 18 w godz. pracy Urzędu tj. w pon.. od 730 do 15 30, wtorek od 730 do 16, śr.- czw. 730 do 1530, pt. od 730 do 1500, gdzie została wyłożona do wglądu. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 31.12.2015 r. do 20.01.2016 r. w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa). Informacje powyższe zamieszczone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
Marek Wilińskimetryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (30 grudnia 2015)
Opublikował: Jakub Tomczak (30 grudnia 2015, 14:02:43)

Ostatnia zmiana: Jakub Tomczak (30 grudnia 2015, 14:10:44)
Zmieniono: spacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 461