Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. 183/1, 227, 185/1, 229/2-Bilno; 2,4 -Gagowy Wieś; 108, 111-Gagowy Nowe

INW.6733.5.2015                                                                  Lubień Kujawski dn. 21.12.2015 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
               Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.12.2015 r. Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr ewid. 183/1, 227, 185/1, 229/2 obręb Bilno, nr ewid. 2, 4 obręb Gagowy Wieś,  nr ewid. 108. 111, obręb geodezyjny Gagowy Nowe, gm. Lubień Kujawski.  
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Lubień Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bilno i Gagowy. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (21 grudnia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 grudnia 2015, 14:20:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316