Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-rozbudowa firmy Polcalc

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 15.12.2015 r.
 
INW.6220.13.2015
 
 
Obwieszczenie    
  
            Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) informuję, że w dniu 15.12.2015 r. z wniosku Polcalc Sp. z o. o. z siedziba w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r./7A została wydana decyzja znak INW.6220.13.2015 o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, placami składowymi, i drogami wewnętrznymi na działkach oznaczonych geodezyjnym nr ewid. 232/67 i 232/68 obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski. 
            Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (15 grudnia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (17 grudnia 2015, 10:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324