Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-przebudowa dróg gminnych w m. Kretkowo, Rutkowice

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 07.12.2015 r.
 
INW.6220.14.2015
 


Obwieszczenie    


 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z póżn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.12.2015 r. z wniosku Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice, gm. Lubień Kujawski. 
Z decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia powyższego zawiadomienia. 
           Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji w miejscowości Kretkowo, Kostulin i Kamienna. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
  
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (7 grudnia 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (7 grudnia 2015, 13:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306