Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji- Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice, gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 12.11.2015 r. 
 
INW.6220.14.2015
 
 
Obwieszczenie   
  
   Zgodnie z art. 10 § 1, art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.),   
 
zawiadamiam  
 
 
- wydaniu opinii z dnia  06 listopada 2015 r.  sygnatura N.NZ-42-11-24/15, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice, gm. Lubień Kujawski, w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia. 
 
- wydaniu postanowienia z dniu 04 sierpnia 2015 r. sygnatura WOO.4240.653.2015.ADS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: dla planowanego przedsięwzięcia pn Przebudowa dróg gminnych nr 191433C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo, Rutkowice, gm. Lubień Kujawski, w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje ww. przedsięwzięcia. 
  
- o wydaniu w dniu 12 listopada 2015 r. postanowienia Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak INW.6220.14.2015 stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 

- o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania.
       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów a także zgłosić ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń oraz na tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj.: w miejscowości Kostulin, Kretkowo oraz Kamienna.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 listopada 2015)
Opublikował: Bogumiła Sztela (12 listopada 2015, 11:24:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327