Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 183/1 obr. Bilno

                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 09.11.2015 r.
INW.6220.2.2014
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
 
            Zgodnie z art. 85 ust 3, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.11.2015 r. z wniosku Pana Jacka Matusiaka zamieszkałego w miejscowości Bilno 17, 87-840 Lubień Kujawski reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Dorotę Więcławską- Skrobek została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o maksymalnej mocy do 1500 kW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 183/1 obręb Bilno, gm. Lubień Kujawski. 
            Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.                  
            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim, oraz w miejscu planowanej inwestycji -na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bilno i Gagowy. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                              
  


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (9 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 listopada 2015, 10:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309