Zawiadomienie o ponownym udziale społeczeństwa-budowa elektrowni wiatrowej w m Kamienna, obręb Gliznowo na dz. 136

Lubień Kujawski dnia 26.10.2015 r.
INW.6220.8.2015
                                              
 
Zawiadomienie 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1, 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na  środowisko  (Dz.  U.  z 2013, poz. 1235 z późn. zm. ) Burmistrz Lubienia Kujawskiego, 
  
podaję do publicznej wiadomości, 
 
informację o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działania (linia SN 15 kV, stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowym) zlokalizowanej na działce o nr ewid. 136 w obrębie Gliznowo, gm. Lubień Kujawski z uwagi na złożone w dniu 28.09.2015 r. wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Zawiadamiam, że wszczęto postępowanie na wniosek z dnia 06.05.2015 r. (data wpływu do Urzędu 07.05.2015 r.) Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. 
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganego uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
Zgodnie  z  § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków. 
Z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu na  środowisko oraz złożonymi do niego wyjaśnieniami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Referat  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  7:30 - 15:00, gdzie została wyłożona do wglądu. 
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 27.10.2015 r. do 16.11.2015 r. w siedzibie w/w Referatu – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35). 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. 
Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).  Informacje powyższe zamieszczone zostały w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamienna, na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (26 października 2015)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (26 października 2015, 14:21:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331